logo

Správny postup pre indexovanie dovolenky pri zvyšovaní platov príkladmi na rok 2018

Medzi hlavnými štátnymi zárukami za odmeňovanie za prácu sa v článku 130 Zákonníka práce Ruskej federácie uvádzajú opatrenia, ktoré sa prijímajú na zvýšenie úrovne reálnej mzdy zamestnancov.

Jedným z takýchto opatrení, ktoré sa uskutočňuje v dôsledku zvyšovania cien prioritných služieb a tovarov, je indexácia príjmov. Ako to ovplyvňuje výšku platenej dovolenky a malo by sa to zohľadniť pri výpočte mzdy?

Vážení čitatelia! Článok popisuje typické situácie, ale každý prípad je jedinečný.

Ak chcete vedieť, ako presne vyriešiť váš problém - použite formulár online konzultanta v pravom dolnom rohu stránky alebo zavolajte na priame čísla:

+7 (499) 653-60-72 ext.445 - Moskva - CALL

+7 (812) 426-14-07 ext.394 - Petrohrad - CALL

+7 (800) 500-27-29 dob.849 - Ostatné regióny - CALL

Je to rýchle a zadarmo!

Musím indexovať?

Systém, v súlade s ktorým sa vypočíta suma splatná pracovníkovi, keď ide o zaslúžený odpočinok na 28 (alebo viac) dní, je už dlho stanovený. V roku 2018 neboli vypracované žiadne nové pravidlá pre výpočet dovolenky.

Mzda za dovolenku = priemerná denná mzda × počet dní dovolenky

Pri výpočte mzdy za dovolenku musíte brať do úvahy všetky príjmy zamestnancov, ktoré sú spojené s platobným systémom práce. To znamená, že ide o plat, príplatky, výplaty prémií a ďalšie doplnkové platby. Nie je potrebné brať do úvahy sumy, ktoré nie sú pridelené vo forme odmeny za prácu (najmä nemocničnej alebo materiálnej pomoci).

V internej dokumentácii inštitúcie sú stanovené osobitné pravidlá pre implementáciu indexácie miezd: t

 • frekvenciu procesu zvyšovania platov a sadzieb (mesačne, štvrťročne, ročne a tak ďalej);
 • zoznam platieb zamestnancom, ktorí podliehajú indexácii (platy, príspevky a podobne);
 • pravidlá, podľa ktorých sa koeficient indexu vypočíta na zvýšenie príjmov.

Schválené úpravy sa začínajú schvaľovať na základe schválenia príkazu vedúceho podniku, kde sa musí uviesť zvýšenie koeficientu zárobku a dátum, od ktorého sa budú vykonané zmeny uvádzať.

Na základe tohto dokumentu sú schválené zmeny v personálnej tabuľke organizácie - je uvedený nový zvýšený plat zamestnancov. Personálni pracovníci pripravujú ďalšie zmluvy o pracovných zmluvách pre zamestnancov a posielajú ich každému z nich na podpis.

Ako vypočítať indexovací faktor pre dovolenku s nárastom platu?

Článok 135 Zákonníka práce Ruskej federácie stanovuje, že mestské a štátne úrady indexujú mzdy v súlade so stanovenými normami právnych predpisov o ochrane práce.

V súlade s praxou sú podmienky indexácie uvedené vo vnútorných dokumentoch veľkých spoločností, ktoré sa pripojili k medziodvetvovým dohodám.

Malé spoločnosti často túto povinnosť zanedbávajú. Nepodpisujú kolektívne zmluvy so zamestnancami alebo v nich neuvádzajú doložku o pravidelnom zvyšovaní miezd. Pokusy o takéto „úspory“ sú výsledkom konania s inšpektorátom práce, po ktorom môže byť podniku uložená pokuta.

V prípade, že sa plat zvýšil bezprostredne pred dovolenkou zamestnanca v spoločnosti, potom by sa priemerná mzda mala prepočítať, na základe ktorej sa vypočíta platená dovolenka.

Miera zvýšenia platov sa vzťahuje na každého zamestnanca, s výnimkou osôb, ktoré sú zapojené do práce podľa občianskoprávnej dohody.

Pri indexovaní mzdy za dovolenku pri zvyšovaní colných sadzieb a platov je potrebné sa riadiť článkom 16 nariadenia o priemernom zárobku.

Najprv je potrebné určiť CI - koeficient indexácie platov (zvýšenie platu).

Aby ste to dosiahli, musíte nový zvýšený plat rozdeliť na starú.

Indexová sadzba = Nový plat / Starý plat.

príklad:

Napríklad platová časť platu zamestnanca sa rovnala 25 tisíc rubľom a po zvýšení - 30 tisíc rubľov. V tomto prípade bude faktor zvyšovania platov nasledovný:

CI = 30 tisíc rubľov. / 25 tisíc rubľov. = 1,2

Podrobný postup výpočtu priemerných zárobkov

Krok 1. Výpočet koeficientu indexácie podľa vzorca uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Krok 2. Prepočet (indexácia) priemerného zárobku za dovolenku s prihliadnutím na moment zvýšenia mzdy zamestnancov.

V tomto prípade existujú 3 možnosti výpočtu: indexovanie môže nastať vo fakturačnom období, po jeho skončení, ale pred začiatkom dovolenky, alebo v čase, keď je v ročnom odpočinku.

Mzdy vzrástli vo fakturačnom období

Možnosť 1 - zvýšenie platov v RP (vypočítané obdobie).

V tomto prípade je potrebné vynásobiť všetky platby priamo od začiatku obdobia vyrovnania do mesiaca, v ktorom sa mzda zvýšila, o získaný koeficient indexácie.

Príklad zahrnutia indexácie do fakturačného obdobia:

Zamestnancovi je udelená dovolenka, jej trvanie je 28 dní. Dátum, od ktorého sa začína 9. februára 2018. Plat je 24 tisíc rubľov. Počas fakturačného obdobia neboli žiadne dni na vylúčenie. Je to 12 mesiacov - od 1. februára 2017 do 31. januára 2018.

V období od februára do decembra 2017 sa plat nezmenil. V januári 2018 bola zvýšená o 5 tisíc rubľov.

výpočet:

Koeficient indexácie sa vypočíta takto: 29 tis. / 24 tis. = 1,208.

Potom vzorec určuje priemernú mzdu za platenú dovolenku: (24 tisíc × 1,2 × 11 mesiacov + 29 tisíc × 1 mesiac): (29,3 × 12) = 983,5 rubľov.

Výška odmeny za dovolenku sa bude rovnať: 983,5 × 28 = 27540 rub.

S / n sa po fakturačnom období zvýšil

Možnosť č. 2, to je vtedy, keď došlo k zvýšeniu platov po skončení obdobia vyrovnania, ale pred 1. dňom dovolenky.

Príklad indexovania po fakturačnom období:

Dovolenka zamestnanca na 28 dní je k dispozícii od 9. marca 2018

Zisk za posledný rok - od 1. marca 2017 do 31. februára 2018 je 240 tisíc rubľov.

Nie sú žiadne dni na vylúčenie.

Zvýšenie príjmov - od 1. marca 2018

Indexovací pomer je 1,25.

výpočet:

Priemerný plat je určený príslušným vzorcom: (240 tis. / 11 / 29,3) = 744,65 rubľov.

Ďalej vezmite do úvahy koeficient indexácie nového platu. Veľkosť dovolenky: (744,65 × 28 × 1,25) = 26168 rubľov. Vzhľadom na úpravy bude zamestnancovi vyplatená presne táto suma za ročnú dovolenku.

S / n sa zvýšil po začiatku dovolenky

Tretia možnosť je prípad zvýšenia platu potom, čo zamestnanec už odišiel na dovolenku. V tomto prípade sa časť mzdy za dovolenku, ktorá zostala v čase zavedenia nových platov, vynásobí sadzbou indexácie.

Príklad zvýšenia platu v čase pobytu v období zachovania priemerného zárobku:

Zamestnanec ide na dovolenku 10.03. 2018

Jeho trvanie je 28 dní.

Za uplynulý rok zarobil - 150 tisíc rubľov. (od 1. marca 2017 do 31. februára 2018).

Nie sú žiadne dni na vylúčenie.

Od 19.03. 2018 zvýšenie platu - o 1,23.

výpočet:

Podľa príslušného vzorca sa určuje priemerný plat: (150 tis. / 12 / 29,3) = 427 rubľov.

Vypočítajte si výšku platenej dovolenky, berúc do úvahy zvýšenie platu:

V období od 10. marca do 18. marca 2018 - za 9 dní - je vydaných 3840 rubľov. (427 × 9).

Od 19. marca do 5. apríla 2018 - za 19 dní - veľkosť bude 9970 rubľov. (4271 × 1,23 × 19).

Celková hodnota platieb bude 13 810 rubľov. (3940 + 9970).

Ak zamestnávateľ nezvyšuje príjem zamestnancov

Inštitúcia, kde zamestnanec pracuje, môže niekedy „zabudnúť“ vykonať indexáciu priemerného zárobku za zúčtovacie obdobie pre platenú dovolenku, ak sa mzda zvýšila.

Avšak v súlade s článkom 16 vyššie uvedeného nariadenia vlády pod číslom 922, ak sa sadzby zvýšia v prípadoch uvedených v článku 16, potom by sa mala prepočítavať aj platená dovolenka.

Táto "zábudlivosť" sa prejavuje najmä vo vzťahu k dekretnitom. A toto je porušenie článku 132 Zákonníka práce Ruskej federácie, ktorý sa považuje za porušenie v oblasti odmeňovania práce.

Treba mať na pamäti, že ak spoločnosť nestanovila postup na zvýšenie zárobkov vo vnútorných úkonoch a nemení platy svojich zamestnancov na roky, môže byť predmetom administratívnej pokuty podľa čl. 5.27 ruského zákona CAO.

Stanovia sa tieto sankcie:

 • pre manažérov podniku - od 1 do 5 tisíc rubľov;
 • pre individuálnych podnikateľov - od 1 do 5 tisíc rubľov;
 • pre organizáciu - 30-50 tisíc rubľov.

Keď sa priestupok obnoví, výška pokuty sa zvýši. Najmä sankcie pre podnik sú 50-70 tisíc rubľov.

Keď podnik špecifikuje proces indexácie v kolektívnej zmluve, ale nezvyšuje zamestnanecké požitky, uloží sa mu pokuta vo výške 3-5 tisíc rubľov.

Užitočné video

Ako sa prepočítava platená dovolenka po zvýšení platov zamestnancov, pozri video:

zistenie

Zvýšenie platu pracovníkov má dvojaký účinok. Zvyšuje sa najmä mzdový fond, čo zvyšuje dodatočnú peňažnú záťaž inštitúcie.

Základ sa tiež znižuje v súvislosti s výpočtom daňových odpočtov pre zisky a znižuje sa výška potrebných prevodov priamo do rozpočtu.

To môže spôsobiť niekoľko otázok na daňovom úrade. Aby sa predišlo tvrdeniam z jej strany, odborníci odporúčajú odkazovať na články 130 a 134 ruského zákonníka práce v dokumentoch definujúcich postup indexovania.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku v článku?

Získajte pokyny, ako vyriešiť váš konkrétny problém. Zavolajte teraz:

+7 (499) 653-60-72 ext.445 - Moskva - CALL

+7 (812) 426-14-07 ext.394 - Petrohrad - CALL

+7 (800) 500-27-29 dob.849 - Ostatné regióny - CALL

Prvý lekár

Prečo sa cítite zle s rastúcim tlakom

Zmena krvného tlaku a prejav nauzey je považovaný za jeden z najčastejších ochorení. Takýto prejav sa vyskytuje u dospelých aj detí. Príčiny môžu byť rôzne. Všetko závisí od veku pacienta, jeho zdravia, životných podmienok.

Za zníženého tlaku

Ak je chorý pri tlaku pod normou, nie je krátkodobý neškodný symptóm. Tendencia k takémuto prejavu môže byť dlhodobá. V tomto prípade môže dôjsť k poruche cirkulačných porúch mozgových ciev. V tomto prípade pacient pociťuje silné pulzovanie a predĺženú bolesť hlavy alebo migrénu. Príznaky: stmavnutie v očiach, prítomnosť „predných očí“ pred očami.

So zvýšeným tlakom

Nevoľnosť s tlakom nad normou poukazuje na zvýšenie srdcovej frekvencie. Súčasne sa môže zvýšiť objem cirkulujúcej krvi. Zvyšuje sa tiež objem mozgovomiechového moku. Nevoľnosť pri zvýšenom tlaku je príznakom zvýšeného intrakraniálneho tlaku. Dôvodom je nadmerná produkcia mozgovomiechového moku.

Nevoľnosť a závrat pri normálnom tlaku

Príčiny tohto prejavu sú tvorba rôznych chorôb. Tento stav môže znamenať poškodenie nervového systému, Menierovu chorobu, predčasnú dreň, chronickú únavu, nedostatok spánku. Príznaky: únava, kŕče, nervozita.

Mnohí pacienti myslia na tlak, pri ktorom potrebujú vidieť špecialistu. Na to je potrebné vedieť, koľko tlaku sa považuje za normálne. Meranie krvného tlaku doma môže byť pomocou tonometra. Pre rôzne vekové kategórie je známy vlastný tlak:

Pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa limit považuje za normálny ukazovateľ: 100 / 70-120 / 80; Pre mladých ľudí vo veku 20-40 rokov sa limit považuje za normálny ukazovateľ: 120 / 70-130 / 80; Pre ľudí v strednom veku 41-60 rokov sa berie do úvahy normálny krvný tlak, ktorý nepresahuje 140/90; U starších ľudí sa normálny krvný tlak neprekračuje: 150/90;

Pri sadzbách pod alebo nad normou by ste sa mali obrátiť na špecialistu.

Aké opatrenia treba prijať, keď sú nízke?

Väčšina ľudí, ktorí majú nízky tlak náhle a prvýkrát nevedia, čo robiť v tomto prípade. Podniknite čo najrýchlejšie kroky. V opačnom prípade osoba zažije závraty a stratí vedomie. Hypotonika by mala byť položená tak, aby jeho hlava bola umiestnená pod nohami. Človek môže buď znížiť hlavu medzi nohami, alebo jednoducho zdvihnúť nohy hore.

Rýchly výsledok zvýšenia tlaku nedáva čiernu kávu, ako sa bežne verí, ale čierny sladký čaj. Aby sa zvýšil tlak a zlepšil sa blahobyt osoby, je potrebné masáže rúk. Na nich je určitý bod, ktorý sa nachádza medzi dlaňou a palcom.

S miernou masážou závraty ustupujú a tlak sa vracia do normálu.

Môžete stabilizovať tlak pomocou:

Dlhý plný spánok. Spánok môže byť noc aj deň. Skúsení odborníci odporúčajú spať aspoň osem hodín denne; Musíte vyrovnať svoju diétu. Odporúča sa sledovať obsah kalórií v potravinách; Prechádzka na čerstvom vzduchu by mala trvať najmenej dve hodiny; Môžu sa vykonávať fyzioterapeutické postupy;

lieky

Ako liek môžete užívať lieky na báze kofeínu, ergotamínu, dihydroergotamínu, dopamínu. Lieky by mal predpisovať iba odborník.

Samoliečba môže poškodiť telo a spôsobiť vedľajšie účinky.

Ak sa príznaky nízkeho tlaku obťažujú osobu obzvlášť silne, potom okrem liekov na zvýšenie krvného tlaku sú predpísané aj lieky proti emetikám.

Ľudová liečba

Pri hypotenzii je potrebné konzumovať citróny a prírodný med. Ovocie sa melie v mixéri a naleje sa prevarenou vodou. Nechajte jeden deň na chladnom mieste. Med sa pred konzumáciou pridáva. Účinný prostriedok na odstránenie slabosti a nízkeho krvného tlaku je liečivý bujón. Zber liečiv možno pripraviť z mäty piepornej, hlohového plodu, ženšenu, koreňa harmančeka, prasličky ephedra, astragalu vlneného kvetu. Zložky sa zmiešajú v rovnakom pomere a nalejeme 100 ml vriacej vody. Trvajte na pol hodine. Filtrovať a konzumovať štvrť šálky trikrát denne.

Iné metódy normalizácie nízkeho krvného tlaku

Ak chcete rýchlo zvýšiť tlak a zmierniť závraty, budete potrebovať mokrý uterák. Opláchnite v studenej vode a vložte do mrazničky. Po pätnástich minútach sa aplikuje na čelo a líca. Odstráňte nízky tlak pomocou masáže. Na to je potrebné vykonať svetelnú masáž fossy nad perami. Podobným efektívnym bodom je základ nechta malého prsta. Táto technika vám umožňuje zvýšiť tlak v priebehu desiatich až pätnástich minút.

Aké opatrenia prijať, keď vysoké?

Pri prudkom zvýšení krvného tlaku by mala byť potrebná liečba zameraná na:

Zníženie krvného tlaku. Zníženie by sa malo vykonávať postupne. Optimálna rýchlosť by nemala prekročiť 25-30 mm Hg. kolóna; Je nevyhnutné eliminovať psychomotorickú agitáciu nervového systému pacienta; Je nevyhnutné zabrániť arytmii a obnoviť normálnu funkciu srdca; Mali by sa odstrániť závraty a bolesti hlavy; Odporúča sa zastaviť tvorbu hypertenzie, ktorá postihuje iné orgány pacienta;

Prvá pomoc

Pri prvých príznakoch hypertenznej krízy by sa mal tlak merať tonometrom; Ak je tlak vysoký, nespĺňa požadovaný štandard, potom sa pacient môže cítiť veľmi zle. V tomto prípade by ste mali zavolať sanitku; Osoba musí sedieť alebo ležať tak, aby jeho čelo bolo čo najvyššie. Ak je to možné, odporúča sa spustiť spodný koniec pohovky; Mali by ste otvoriť okno alebo zapnúť klimatizáciu, čím sa zabezpečí prístup studeného vzduchu; Symptomatická liečba umožňuje najúčinnejšie zníženie tlaku. K tomu, aby horúce kúpele pre ruky a nohy. Do týchto kúpeľov sa môžu pridať príchute alebo éterické oleje. Horčičná omietka sa odporúča aplikovať na oblasť lýtkových svalov, ako aj na zadnú časť hlavy;

Video na túto tému

Liečba liekmi

Keď sa objavia príznaky vysokého krvného tlaku, možno použiť antihypertenzíva. Užívajú sa dvakrát alebo trikrát denne. Ich pôsobenie je účinné a veľmi rýchle, ale krátke. Tieto lieky zahŕňajú:

S vysokým tlakom a bolesťou v oblasti srdca môže nitroglycerín pomôcť. Liek sa umiestni pod jazyk a drží sa až do úplného vstrebania.

Ak má pacient závraty, slabosť, psychomotorickú agitáciu, potom sa majú podať nasledujúce lieky:

Ľudová liečba

Vynikajúci nástroj, ktorý môže pomôcť znížiť vysoký krvný tlak je minerálna voda s pridaním prírodného medu. Med je rozpustený v minerálnej vode bez plynu. Pridajte jednu polievkovú lyžicu čerstvo vylisovanej citrónovej šťavy. Spotrebujte tento nástroj musí byť na prázdny žalúdok. Ďalší účinný prostriedok je koreň devyasila. 70 gramov koreňa sa rozomelie v mixéri a naleje bujón nerafinovaný ovos. Trvajte na štyroch hodinách. Potom sa dve hodiny varili na miernom ohni. Pred konzumáciou pridajte do vývaru 40 g prírodného medu. Tento nástroj konzumujte v jednom pohári za deň, pričom objem rozdelíte do troch dávok.

Iné metódy normalizácie vysokého krvného tlaku

Je potrebné dodržiavať diétu. Malo by sa vylúčiť slané občerstvenie, domáce konzervované potraviny, údené potraviny, korenené jedlá, veľmi tučné jedlá; Hypertenzíva potrebujú horčík a vápnik. Pomáhajú posilňovať oslabené cievy a srdcový sval. Preto je potrebné konzumovať živiny a komplexné vitamíny; Studená voda môže znížiť tlak. Ramená a ruky sú utreté uterákom navlhčeným vo vode. Potom ho aplikujte na štítnu žľazu a oblasť solárneho plexu;

Je nevyhnutné prijať opatrenia na odstránenie vysokého alebo nízkeho tlaku. V opačnom prípade môže zlé zdravie spôsobiť, že osoba zlyhá. To povedie k poľutovaniahodným okolnostiam.

prevencia

Aby sa zabránilo príčinám vysokého alebo nízkeho tlaku, je potrebné:

Viac na čerstvom vzduchu; Vyhnite sa stresovým situáciám; Opustiť spotrebu alkoholu a tabakových výrobkov; Vyhnite sa stresovým situáciám;

Nevoľnosť a tlak sú dva súvisiace koncepty. Môže sa vyskytnúť pocit nevoľnosti s akoukoľvek abnormalitou. Zároveň človek cíti slabosť, závraty a nervové napätie. Preto je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia na monitorovanie ich zdravia. Ak sa vyskytnú príznaky, obráťte sa na špecialistu.

Stále sa vám zdá, že tvrdnutie žalúdka a čriev je ťažké?

Súdiac podľa toho, že čítate tieto riadky teraz - víťazstvo v boji proti chorobám gastrointestinálneho traktu nie je na vašej strane...

Premýšľali ste už o operácii? Je to pochopiteľné, pretože žalúdok je veľmi dôležitý orgán a jeho správne fungovanie je zárukou zdravia a pohody. Častá bolesť brucha, pálenie záhy, nadúvanie, svrbenie, nevoľnosť, abnormálna stolica... Všetky tieto príznaky sú vám známe z prvej ruky.

Ale možno je správnejšie liečiť nie účinok, ale príčinu? Tu je príbeh Galina Savina, o tom, ako sa zbavila všetkých týchto nepríjemných príznakov... Prečítajte si článok >>>

U ľudí, ktorí trpia nárastom krvného tlaku, je nevoľnosť určite znamením, že ich zdravotný stav sa čoskoro zhorší. Útok na nevoľnosť sa vždy prejavuje náhle, niekedy dochádza k zvracaniu. Na zvládnutie problému obvyklým spôsobom nefunguje.

Často je nevoľnosť pri vysokom tlaku signálom blížiaceho sa hypertenzného záchvatu. V prvom rade je potrebné merať krvný tlak pomocou tonometra. Užívajte rýchlo pôsobiace antihypertenzíva.

Keď sa tlak mierne zvýši, napríklad 130-140 / 95-100 mm Hg, zriedkavo sa zistí nauzea vo forme symptómu. Avšak s rastúcim krvným tlakom v dôsledku progresie ochorenia sa zvyšuje intenzita nevoľnosti.

Aký tlak vás robí chorým? Všetci pacienti s hypertenziou sa cítia zle s rôznymi počtami, čo je spôsobené prispôsobivosťou tela k skokom krvného tlaku. Niektorí sa budú cítiť zle pri 150/90 mm, iní sa cítia dobre na pozadí 170/100 mm.

Prečo chorý s vysokým krvným tlakom?

Prax ukazuje, že nevoľnosť sa objavuje ako pri vysokom tlaku, tak pri nízkom tlaku. Tento symptóm sa vyskytuje nielen u hypertonikov, ale aj hypotenzných. Dôvody sú však iné.

Ak sa ochorel na pozadí vysokého krvného tlaku, potom sa k nemu pripojí aj veľa negatívnych symptómov. Často dochádza k zvýšeniu telesnej teploty, bolesti hlavy, hnačky. Vnímanie tepu, bolesť v oblasti hrudnej kosti.

Pri vysokom tlaku a zvracaní spočíva nebezpečenstvo v tom, že takáto kombinácia symptómov sa môže vyvinúť do hemoragickej alebo ischemickej mŕtvice. Dôsledky týchto podmienok sú nepredvídateľné.

Útoky na nevoľnosť a zvracanie pri vysokom tlaku sú spôsobené poruchou krvného obehu v mozgu. V dôsledku opuchu je pozorované podráždenie emetického centra - to je hlavná príčina vedúca k symptómu.

Okrem toho, že aktivita mozgu je narušená, vysoký krvný tlak vedie k panike a strachu, zvýšenej úzkosti, v dôsledku čoho sa do krvi uvoľňuje veľká koncentrácia adrenalínu. Zväčší sa tón sympatického nervového systému. Ak sa napätie neodstráni, objaví sa opakované zvracanie.

Príznaky hypertenzných záchvatov:

Necitlivosť končatín. Dýchavičnosť, pokožka tváre sa stáva červeno. Letargia, apatia. Bolesť hlavy (bolí chrámy a krk). Hlava sa točí. Zvracanie.

Ak nevoľnosť a zvracanie s tlakom sú príznakom hemoragickej alebo ischemickej cievnej mozgovej príhody, potom pacient spomalí jeho reč, je tu silná slabosť, intenzívna bolesť hlavy.

Pri vytrhávaní jazyka sa odchyľuje na stranu. S takýmito príznakmi je potrebná pohotovostná lekárska starostlivosť.

Prečo chorý s nízkym tlakom?

Prečo sa zvracanie vyskytuje pri zvýšenom tlaku, pochopili sme. Človek sa však môže cítiť zle a má nízky krvný tlak. Tento stav nie je závislý od jedla, jeho zbavenie je ťažké.

S diagnózou hypotenzie, nevoľnosť môže z rôznych dôvodov. Hlavnou vecou je zistiť zdroj patologického stavu, odstrániť ho.

Pri prudkom poklese systolických a diastolických hodnôt sa pozorujú bolesti hlavy, slabosť, závraty, nekoordinovanosť pohybu a pomalý pulz. Niektorí majú zimnicu, horúčkovitý stav.

Normálny tlak krvi je 120/80 mm. Pri malej odchýlke do 15 mm sa zriedkavo zistia symptómy úzkosti. Keď dôjde k veľkému poklesu, pacient pociťuje celý rad negatívnych prejavov.

Príčiny nevoľnosti s nízkym krvným tlakom:

Veľké vyčerpanie tela, ktoré je spôsobené dlhým hladovaním. Nauzea a pokles krvného tlaku môžu indikovať vnútorné krvácanie. Patológie vnútorných orgánov - obličky, pečeň, žalúdok. Fyzické alebo duševné vyčerpanie. Nedostatok spánku, chronická neuróza, depresia.

Počas tehotenstva sa nízky krvný tlak spúšťa hormonálnymi zmenami, ku ktorým dochádza v prvom trimestri. Počas 2 - 3 trimestrov sa zvyšuje DM a DD. Dosť, aby spĺňali režim dňa, jesť správne, neustále monitorovať parametre krvi.

Ako normalizovať krvný tlak?

Nevoľnosť je príznakom nízkeho alebo vysokého krvného tlaku. Aby sme sa ho zbavili, je potrebné zvýšiť alebo znížiť hodnoty krvi. Počas prudkého nárastu krvného tlaku dochádza k nárastu očného a intrakraniálneho tlaku, ktorý nie je o nič menej nebezpečný.

Rozdiely v ukazovateľoch môžu byť spôsobené zmenami atmosférického tlaku. Prax ukazuje, že pacienti s hypertenziou sú citliví na zmeny v atmosfére, čo vedie k zhoršeniu celkovej pohody.

Na pozadí nevoľnosti a hypertenzie, antispazmodická tabletka pomôže, napríklad, No-shpa. Liek pomáha zmierniť kŕče krvných ciev, takže pacient prestane zvracať.

Zvracanie môže indikovať intoxikáciu. Preto musí pacient užívať vazodilatátory, diuretiká a antihypertenzíva. Ak príznaky nezmiznú do jednej hodiny, musíte zavolať lekárskemu tímu. Stav nebezpečenstva srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody, riziko sa zvyšuje v starobe. Pacient musí byť vyšetrený, aby zistil presné príčiny patologického stavu.

Pri ťažkom zvracaní môže dospelý používať tieto metódy:

Rozpustite mätový lízatko. Vdychujte na niekoľko sekúnd olej z paliny.

Ak sa srdcová a renálna frekvencia nezníži, naopak, stúpajú vyššie, musíte užívať Nifedipin alebo Captopril. Lieky normalizujú arteriálne hodnoty do pol hodiny. Hneď ako poklesne krvný tlak, okamžite zmizne nevoľnosť a vracanie.

Na zlepšenie blahobytu pomôže vplyv na aktívne biologické body. Jeden z bodov je lokalizovaný v "fosse", kde končí čeľusťová kosť a začína ucho. Je ovplyvnená päť minút, nie dlhšie.

Tradičné recepty na pomoc pri vysokom krvnom tlaku a nevoľnosti doma:

500 ml vriacej vody pridajte štipku farmaceutického harmančeka, citrónovej mäty, mäty piepornej. Varíme 10-15 minút. Filtrovať Pite pohár v malých dúškoch, ľahnite si, snažte sa relaxovať a upokojiť sa. Rozdrvené listy poľného brečtanu zmiešame s jednou polievkovou lyžicou prírodného medu. Jesť Pitná voda sa neodporúča. Vývar založený na bobuliach brusnice a brusnice. Vezmite 300 gramov ovocia, zalejeme vriacou vodou, trváme na dvoch hodinách. Vezmite šesťkrát denne na pol pohára.

Ak sa vo večerných hodinách prudko znížil krvný tlak, mali by sa prijať opatrenia na jeho zvýšenie. Pacient si musí ľahnúť, obliecť sa. Môžete si dať vyhrievaciu podložku alebo bežnú plastovú fľašu s teplou vodou do nôh. Na zvýšenie cukrovky a DD pomôže teplý sladký čaj s prídavkom malého kúska citrónu.

Šálka ​​silnej kávy a zázvorového čaju pomáha zvyšovať krvný tlak. Tiež tablety Citramonu alebo glycínu. Pacientovi sa odporúča kompletný odpočinok a odpočinok, nemôžete sa pohybovať a aktivnichat.

Nevoľnosť sa vyskytuje v dôsledku nízkeho alebo vysokého tlaku, dôvody sú rôzne. Ak sa chcete zbaviť nepríjemného príznaku, musíte normalizovať krvný tlak. Keď sa indikátory stabilizujú, pacient sa bude cítiť lepšie.

Ako znížiť vysoký tlak: čo robiť a v akom poradí

Čo robiť

Keď je závažnosť stavu pacienta spôsobená arteriálnou hypertenziou, je potrebné okamžite znížiť vysoký krvný tlak, ktorý sa musí vykonať správne a dôsledne. Algoritmus prvej pomoci, ktorý sa riadi protokolmi pomoci pri zvýšenom tlaku, je nasledovný:

 1. Poskytnutie optimálnej polohy tela pacientovi. Je určený všeobecným stavom, úrovňou vedomia, schopnosťou samostatne dýchať a kontrolovať zvracanie. Poloha musí byť horizontálna (ležiaca).
 2. Merajte krvný tlak, indikátory typu hypertenznej krízy a ďalšie kritériá indikujúce celkový stav (pulz, dýchanie, súvisiace symptómy). Na základe týchto údajov, dokonca aj doma, je možné posúdiť stupeň arteriálnej hypertenzie a diferencovaný prístup k jej úľave.
 3. Liečba liekmi - znižovanie vysokého krvného tlaku pomocou liekov. Vyžaduje si individuálny prístup. To znamená, že je potrebné urobiť všetky kroky medicínskeho komplexu, aj keď naliehavo, ale dôsledne a len s prihliadnutím na možnosti pacienta (lieky sa predpisujú v závislosti od typu hypertenznej krízy). Hlavné lieky, ktoré sú často dostupné doma: kaptopresia, metoprolol, farmadipín, furosemid, klofilín, enalapril.
 4. Zavolá sa ambulancia, rieši sa otázka vhodnosti a možnosti transportu pacienta do kardiologického alebo nemocničného terapeutického profilu.

Je dôležité si pamätať! Vysoký krvný tlak by sa mal považovať za taký, ktorého počet presahuje 140/90 mm Hg. Niekedy sa stáva, že u niektorých pacientov (často starých rodičov) s hypertenziou sú častejšie aj vyššie čísla. Hypertenzná kríza je stav, pri ktorom sa náhle zvýšil normálny alebo „normálny“ tlak, ktorý je obvyklý pre osobu. Práve s takýmito ostrými kvapkami by mala byť poskytnutá naliehavá pomoc. V iných prípadoch by mala byť liečba hypertenzie plánovaná a vykonávaná neustále!

Čo potrebujete vedieť o správnej polohe tela

Každý vysokotlakový pacient by mal zaujať pozíciu, v ktorej je telo v stave maximálneho odpočinku. Tento princíp zodpovedá polohe na bruchu. Jeho variácie môžu byť:

 • Čo sa má robiť s tými možnosťami vysokého tlaku, keď je vedomie jasné a celkový stav je stabilný, na chrbte so zdvihnutým koncom hlavy a zníženými nohami.
 • Leží na boku s mierne zvýšeným koncom hlavy, ktorý sa odporúča robiť v prípadoch, keď sa na pozadí krízy objaví zvracanie;
 • Leží na boku s mierne zníženou hlavou, čo má robiť správne u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo hypertenznou krízou, komplikovanou mozgovým obehom a vedomím.

Je dôležité si pamätať! Často ľudia, ktorí zažili prudký nárast tlaku, nezradia tento príznak náležitej dôležitosti a zostávajú vo vzpriamenej polohe, ktorá je prísne zakázaná. Na tomto pozadí arteriálna hypertenzia nielenže neklesá, ale stále sa zvyšuje, čím sa zvyšuje riziko vzniku závažných komplikácií, ako je srdcový infarkt a mŕtvica!

Čo je to prvý a druhý typ krízy

Prvá pomoc pri zvýšenom tlaku je určená typom hypertenznej krízy, pretože to ovplyvňuje to, čo je potrebné urobiť ako prvé. Existujú takéto odrody:

 • Prvý typ vysokého krvného tlaku. V tomto prípade sa stav náhle zhoršuje, existuje spojenie s fyzickou alebo psycho-emocionálnou preťaženosťou, zaznamenáva sa silný tep, úroveň prevýšenia hornej (systolickej) artérie prevláda nad diastolickým (nižším). Napríklad 180/100;
 • Druhý typ vysokého krvného tlaku. Vyznačuje sa postupným nástupom a progresiou. Klinicky sa prejavuje prevládajúcim zvýšením počtu diastolických (dolných) arteriálnych ukazovateľov (napríklad 160/120), existuje vzácny pulz, závraty;
 • Zvýšený zmiešaný typ. Vyznačuje sa rovnomerným prebytkom systolických a diastolických hodnôt. Často sa vyskytuje u starších ľudí kvôli prekrývajúcim sa príznakom rôznych chorôb.

Lieky prvej pomoci na zvýšenie tlaku v dôsledku krízy prvého typu

Čo robiť s vysokým tlakom prvého typu? Pohotovostná zdravotná starostlivosť zahŕňa nasledujúce ošetrenie:

 • Anaprilín alebo metoprolol;
 • Clophelin (predpísané iba na lekársky predpis). Mali by znížiť vysoký tlak, ktorý nezmizne;
 • Kaptopres;
 • Rezervné lieky: enalapril, liprazid, bisoprolol. Sú to lieky druhej línie a sú určené na zníženie hypertenzie, ktorá je dlhodobo udržiavaná na vysokej úrovni. Začnú konať len hodinu po nejakom čase, ale dlhú dobu, čo z nich robí nevhodné na prvú pomoc;
 • Ďalšie lieky: sedatíva (barboval, Corvalol, new-passit), antiemetiká (deriváty metoklopramidu), keď je nauzea a vracanie, lieky proti bolesti, ak máte bolesť hlavy (ketonal). Menovaný za prítomnosti vhodných symptómov.

Je dôležité si pamätať! Tablety na zníženie vysokého tlaku sa prijímajú pod jazyk, čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahla rýchla absorpcia aktívnych zložiek lieku do krvi!

Lieky prvej pomoci na zvýšenie tlaku v dôsledku krízy druhého typu

Čo robiť s vysokým tlakom druhého typu? Drogová liečba v rámci prvej pomoci zahŕňa:

 • Furosemid alebo lasix. Najlepšie je aplikovať intramuskulárne alebo intravenózne. Tak sa dosiahne rýchle dodanie liečiva do obličiek. V extrémnych prípadoch sa môžu užívať tabletky;
 • Pharmadipine alebo Nifedipine alebo Amlodipine. Lieky sú vhodné pre normálny alebo redukovaný pulz (menej ako 60). Nemôžu byť použité na tachykardiu (viac ako 80-90);
 • Captopress alebo enalapril. Môžu byť nahradené kombinovanými prípravkami obsahujúcimi antihypertenzívne a diuretické zložky: liprasid, berlipril plus, enap N;
 • Symptomatická liečba je úľava od patologických príznakov, ktoré vznikli na pozadí hypertenznej krízy (bolesť hlavy, vracanie, závraty atď.).

Je dôležité si pamätať! Zníženie vysokej hypertenzie by malo byť hladké, pretože nie je možné vykonať rýchlu lekársku hypotenziu. Optimálne, v rámci prvej pomoci pri zvýšenom tlaku, znížiť nie rýchlejšie ako o 30% v porovnaní s počiatočnými číslami počas každej hodiny!

Platí indexovanie dovolenky, keď sa mzda zvyšuje?

Čo súvisí s platovými zvýšeniami?

Zvýšenie miezd je rutinným postupom, ktorý vykonávajú zamestnávatelia. V tomto prípade sa takéto zvýšenie môže vykonať rôznymi metódami:

 • indexovaním;
 • zvýšenie platu

Napriek tomu, že tieto metódy sú vo svojich výsledkoch podobné, ich povaha je iná. Indexácia je záruka predpokladaná na úrovni štátu (čl. 130, 134 Zákonníka práce Ruskej federácie). Zvýšenie platu je dobrovoľné.

Rozdiely týchto postupov sú podrobnejšie opísané nižšie:

Platí pre všetkých zamestnancov.

Neplatí pre všetkých zamestnancov.

Vplyv rastúcich cien

Regulované na úrovni štátu

Zvýšenie platu vo forme indexácie by mali uplatňovať všetci zamestnávatelia. Jednou z podmienok na použitie takéhoto zvýšenia je zároveň existencia zmienky v kolektívnej zmluve alebo inom miestnom regulačnom akte podniku (definícia Ústavného súdu Ruskej federácie č. 2618-O z 19. novembra 2015, list Spolkovej agentúry práce č. 1073-6-1 z 19. apríla 2010). Okrem toho, kompetencia každého zamestnávateľa je možnosť nezávisle stanoviť pravidlá indexácie, ako aj samotný koeficient indexácie.

Indexovací koeficient (CI) sa stanovuje takto: t

CI = Plat po indexovaní / Plat pred indexovaním.

POZOR! Keďže indexácia je vládnym opatrením na zosúladenie príjmov občanov a úrovne súčasných trhových cien, odporúča sa korelovať hodnotu CI poskytnutú zamestnávateľom s mierou inflácie pre konkrétny región alebo krajinu (definícia mestského súdu v Petrohrade z 21.03.2011 č. 3866).

V tomto prípade musí KI tiež upraviť priemerné zárobky (SZ). Všimnite si, že SOC by sa mal upraviť v prípade zmeny mzdy (platy a tarify). Ak sa zvýši napríklad veľkosť ostatných platieb, napríklad kompenzačných alebo stimulačných, nie je potrebné upraviť Sz (článok 16 ustanovení o osobitostiach postupu pri výpočte priemerných miezd, schválený uznesením vlády Ruskej federácie č. 922 z 24. decembra 2007, ďalej len „ustanovenia“).

Aký je postup indexácie miezd?

Všetky zmeny pracovných podmienok musia byť zakotvené v pracovnej zmluve. V tejto súvislosti by mal zamestnávateľ počas indexácie zárobku s zamestnancom určite uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, v ktorom uvedie aktualizovanú výšku odmeny za prácu. Je dôležité poukázať na pozíciu miestneho zákona, v súlade s ktorým došlo k zmene miezd (článok 134 ZP RF).

Ako indexovať mzdy, pozri tu.

Musím indexovať platenú dovolenku?

Vzhľadom na to, že výpočet mzdy za dovolenku závisí od veľkosti SZ, indexácia vykonávaná v organizácii ovplyvňuje výšku platenej dovolenky.

SZ pre účely Zákonníka práce Ruskej federácie sa určuje v súlade s čl. 139 TP a nariadenia.

Podľa ustanovení 16 týchto ustanovení sa zvýšenie NW zamestnanca uskutočňuje pri zvýšení sadzieb, platov (oficiálnych platov) a peňažnej odmeny v organizácii (pobočka, štrukturálne členenie). Z ustanovení tohto ustanovenia vyplýva, že NW je indexovaný, ak zvýšenie ovplyvnilo všetkých zamestnancov spoločnosti. Ak sa takéto zvýšenie neuskutoční aspoň u jedného zamestnanca, CO sa nebude indexovať. Dôvody pre tento záver možno nájsť v listoch Ministerstva zdravotníctva a sociálneho rozvoja Ruska z 30. januára 2009 č. 22-2-176 a Rostrud z 31. októbra 2008 č. 5920-TZ. Indexácia mzdy za dovolenku je teda ovplyvnená skutočnosťou, že NW bola zvýšená alebo nie.

Ako sa indexuje dovolenka?

Indexácia mzdy závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Ak by zvýšenie platu nastalo v období, ktoré sa používa na výpočet mzdy za dovolenku, SOC by mala byť upravená zo strany CI za celé zúčtovacie obdobie.
 • Ak k rastu došlo v období, ktoré nespadá do výpočtu dovolenky, ale predchádza dovolenke, potom musíme index SOC za obdobie vyrovnania indexovať.
 • V prípade, keď sa platy zvyšovali na dovolenkové dni, je SZ upravená od dátumu zvýšenia platu.

Ak chcete indexovať platenú dovolenku, musíte použiť CI vypočítané podľa vyššie uvedeného vzorca.

Je potrebné poznamenať, že výpočtové obdobie na určenie SZ na dovolenku je 12 mesiacov pred dátumom začiatku dovolenky.

Dovolenka indexácie: príklady

V príkladoch zvážte, ako sa predaj dovoleniek indexuje v závislosti od obdobia indexovania.

Od 1. júna 2019 bola Markova T. V. na dovolenke 14 dní. Počas účtovného obdobia, od 1. júna 2018 do 31. mája 2019, bol plat zamestnanca indexovaný od 20 000 do 25 000 rubľov. Dátum indexácie pripadá na november 2018. Markova fakturačná doba bola vypracovaná úplne. Ocenenia a iné platby, ktoré nedostala.

Pre výpočet veľkosti dovolenky je potrebné určiť NW. Na tento účel vypočítajte CI:

CI = 25 000/20 000 = 1,25.

Na určenie veľkosti SZ je potrebné rozdeliť výpočtové obdobie do dvoch častí: prvá časť, ktorá predchádza zvýšeniu, bola 5 mesiacov, od júna do októbra 2018; druhá, od novembra 2018 do mája 2019, je 7 mesiacov. Vzhľadom na skutočnosť, že indexácia sa uskutočnila vo fakturačnom období, by sa SO mal indexovať, aby sa vypočítal plat z dovolenky od začiatku fakturačného obdobia. Vzorec by mal teda obsahovať odraz indexácie po dobu 5 mesiacov (20 000 × 1,25 × 5) a výpočet NW s prihliadnutím na nový plat (25 000 × 7).

NW = (20 000 x 1,25 × 5 + 25 000 x 7) / (29,3 x 12) = 853,25 rubľov.

Výška dovolenky bude: 853,25 × 14 = 11 945,50 rubľov.

A.A. Pushkov bol na dovolenke od 17. mája do 26. mája 2019. V období od 17. mája 2018 do 16. mája 2019 zamestnanec nebol na dovolenke. Zamestnanec NW v tomto období bol 759 rubľov. 22. mája organizácia indexovala mzdy o 5%.

Veľkosť dovolenky z dôvodu indexácie sa musí prepočítať od 22. mája.

Na výpočet výšky mzdy na dovolenku určíme, koľko dní bolo na dovolenke pred indexáciou a po indexácii: od 17. mája do 21 vrátane - 5 dní, od 22. mája do 26. mája - 5 dní. Zároveň sa pri výpočte dovolenky za prvých 5 dní neplatí koeficient indexácie, pre zostávajúcu časť dovolenky je potrebné použiť koeficient 1,05.

Veľkosť dovolenky na celé obdobie dovolenky tak bude:

To znamená, že zamestnanec bude od indexácie prepočítavať platenú dovolenku.

S pomocou vyššie uvedených príkladov môžeme opäť presvedčiť, že pravidlá, ktoré by mali viesť k indexácii mzdy za dovolenku, závisia predovšetkým od momentu, keď sa platový index indexuje: pred dátumom, ku ktorému sa časovo rozlišujú príslušné platby.

Môže byť zamestnávateľ zodpovedný za to, že indexácia nebola vykonaná?

Niektorí zamestnávatelia, aby nezvyšovali výdavky organizácie, nechcú indexovať platy. Takéto úspory však môžu znamenať uplatnenie administratívnej zodpovednosti na zamestnávateľa: t

 • Ak existujú informácie v miestnom dokumente o indexácii miezd, ale skutočná absencia takéhoto postupu, zamestnávateľ dostane pokutu od 3 000 do 5 000 rubľov. (Článok 5.31 správneho poriadku RF).
 • Zároveň neexistujú žiadne informácie o indexovaní v miestnych dokumentoch a samotnom indexovaní, pokuta sa ukladá zamestnávateľovi - právnickej osobe od 30 000 do 50 000 rubľov, pre úradníkov a individuálnych podnikateľov - od 1 000 do 5 000 rubľov. (Časť 1 čl. 5.27 správneho poriadku RF).

Nie sú to jediné náklady, ktoré zamestnávateľovi môžu vzniknúť v dôsledku nedostatočnej indexácie. Ak zamestnanec, ktorého záujmy sú dotknuté jej nečinnosťou, ide na súd, potom zamestnávateľ v prípade pozitívneho výsledku bude musieť zaplatiť stratenú mzdu za všetky obdobia porušenia zákona. A výška týchto platieb sa získa výpočtom rozdielu medzi indexovaným platom a skutočne zaplatenou sumou (definícia Krajského súdu Primorsky z 20. augusta 2015 v prípade č. 33-7280 / 2015).

Treba poznamenať, že niektorí rozhodcovia sa ujali zamestnávateľa a domnievajú sa, že indexácia miezd nie je jeho povinnosťou (odvolacie rozhodnutie občianskeho oddelenia Najvyššieho súdu Mordovskej republiky z 30. apríla 2015 vo veci č. 33-918 / 2015).

Zároveň existuje viacero platných dôvodov na neindexovanie. Patrí medzi ne:

 • zložitá finančná situácia zamestnávateľa (rozhodnutie odvolacieho súdu Krajského súdu v Kostrome z 26.05.2014 č. 33-797 / 2014);
 • dobrá úroveň platov zamestnancov, ktorá nevyžaduje zvýšenie (odvolanie Krajského súdu v Omsku z 25. novembra 2015 č. 33-8541 / 2015).

výsledok

Nie každý zamestnávateľ je pripravený indexovať mzdy napriek tomu, že to vyžaduje zákon. Ak však spoločnosť ešte o takomto indexovaní rozhodla, je dôležité dodržiavať všetky potrebné postupy na správne výpočet platieb, ktoré sú ovplyvnené takouto zmenou miezd.

Čo si vziať s vysokým tlakom?

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí sťažuje na vysoký tlak. Hypertenzia sa stále častejšie objavuje u mladých ľudí. Hypertenzia je jednou z hlavných príčin vzniku takých strašných komplikácií, ako sú hemoragické mŕtvice, tj krvácanie do mozgu. Zvýšený tlak je častým príznakom aterosklerotickej lézie krvných ciev, čo je zase vážnym rizikovým faktorom infarktu myokardu.

Hypertenzia sa môže vyvíjať postupne. Niekedy si človek ani nevšimne zhoršenie všeobecnej pohody, pretože telo je schopné postupne sa prispôsobiť novým hodnotám krvného tlaku. Včasné zistenie odchýlok od normálnych hodnôt umožňuje pravidelné monitorovanie tlaku pomocou konvenčného alebo elektronického tonometra. Ak existuje tendencia k hypertenzii, je dôležité včas užívať antihypertenzíva. Je oveľa ľahšie predísť hypertenznej kríze, srdcovému infarktu alebo cievnej mozgovej príhode ako liečiť účinky týchto komplikácií.

Kedy je tlak považovaný za zvýšený?

Meranie by sa malo vykonávať v pokoji. Krátkodobé zvýšenie môže byť normou, najmä po fyzickom alebo psychickom strese. Ak ste boli zapojení do fyzickej práce, musíte si odpočinúť 10-15 minút pred odobratím monitora krvného tlaku. Keď sa konali emocionálne zážitky - najprv sa upokojte. V opačnom prípade dostanete skreslené údaje, ktoré neodrážajú skutočný stav tela.

Obvykle sa hovorí o zvýšenom tlaku, ak hodnoty presahujú 130/90 mm. Hg. Treba mať na pamäti, že normy krvného tlaku závisia od veku a pohlavia, ako aj od postavenia tela (najmä astenický tlak je zvyčajne nižší). Obe čísla majú diagnostickú hodnotu - tzn. a horný (systolický) a nižší (diastolický) tlak.

Norma (priemerné klinické ukazovatele) podľa veku a pohlavia:

Vek (v rokoch)

Známky zvýšenia tlaku

Skutočnosť, že krvný tlak sa zvýšil, môžete hádať bez pomoci tonometra.

Charakteristickými klinickými príznakmi vysokého krvného tlaku sú:

 • pocit pulzácie v chrámoch;
 • "Muchy" pred očami;
 • závraty;
 • bolesti hlavy rôznej frekvencie, intenzity a umiestnenia;
 • nevoľnosť;
 • tachykardia (rýchly pulz);
 • zvýšená únava;
 • všeobecná malátnosť;
 • znížená schopnosť koncentrácie.

Ak sa objaví aspoň jeden z príznakov, odmerajte tlak a pokúste sa to urobiť v budúcnosti aspoň dvakrát denne - ráno a večer.

Aké lieky pomôžu pri vysokom krvnom tlaku?

Neexistuje žiadny univerzálny liek na vysoký krvný tlak. Pre každú osobu musí byť liek vybraný ošetrujúcim lekárom individuálne s prihliadnutím na vlastnosti organizmu, vek a čo je najdôležitejšie, príčina arteriálnej hypertenzie.

Dôležité: v žiadnom prípade sa nemusíte angažovať v samoobsluhe so zameraním na rady priateľov alebo televíznu reklamu. Farmakologický liek, ktorý dokonale pomáha jednému pacientovi, môže byť pre druhého úplne neúčinný. Nekontrolované lieky, ako aj odmietnutie užívať predpísané tabletky, často vedú k najsmutnejším následkom!

Pri predpisovaní konkrétneho lieku a určovaní režimu a trvania kurzu lekári berú do úvahy, aké veľké je riziko vzniku mŕtvice alebo srdcového infarktu. Keď je veľké, zvyčajné dávky dostatočne vysokých dávok sú zvyčajne indikované na stabilizáciu stavu pacienta. Po začatí zlepšenia sa pacient prenesie na menej vysoké (udržiavacie) dávky. Liečba je zvyčajne dosť dlhá. S hypertenziou, niektorí ľudia musia brať pilulky na vysoký krvný tlak po celý život.

Zoznam bežných liekov na vysoký krvný tlak:

 • Validol;
 • Nitrogyserín (Nitrokor);
 • veroshpiron;
 • furosemid;
 • Adelfan;
 • andipal;

Poznámka: vyššie uvedené je zoznam najobľúbenejších liekov (liekov), ktoré môžu predpisovať lekári. Pri výbere konkrétneho lieku zvážte možnú príčinu zvýšenia tlaku, zdravotného stavu pacienta a chorôb, ktoré existujú v histórii.

Väčšina liekov na tlak nespôsobuje závislosť od drog a ešte viac - závislosť. Nemajú žiadny inhibičný účinok na nervový systém a neovplyvňujú metabolizmus sacharidov. Hypertenzné lieky zlepšujú funkčnú aktivitu myokardu a krvných ciev. Môžu patriť do rôznych klinických a farmakologických skupín.

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE)

Lieky patriace do tejto klinickej a farmakologickej skupiny sú najúčinnejšie pre hypertenziu; väčšina pacientov je dobre tolerovaná a nemá negatívny vplyv na metabolizmus sacharidov. Inhibítory ACE sú kontraindikované u osôb s diagnostikovanou stenózou renálnej artérie a nie sú indikované u gravidných žien.

Liečivá inhibujúce ACE:

Alfa blokátory

Prostriedky zo skupiny a-adrenergných blokátorov sa predpisujú nielen pri zvýšenom tlaku, ale aj pri hypertrofii prostaty. Môžu nepriaznivo ovplyvniť metabolizmus tukov a sacharidov.

Liečiť α-adrenoblokyry:

Beta blokátory

Prípravky týkajúce sa β-adrenergných blokátorov sú indikované na arteriálnu hypertenziu, infarkt myokardu, tachyarytmie a angínu pectoris. Poruchy metabolizmu lipidov a sacharidov a pravdepodobnosť vzniku bronchospazmu sú negatívnymi následkami užívania týchto liekov.

Niektoré β-blokátory:

diuretiká

Diuretiká majú diuretické vlastnosti. Medzi ich nesporné výhody patrí dobrá znášanlivosť väčšiny pacientov, priaznivý účinok na srdce a cievy, pomerne rýchly nástup terapeutického účinku a, čo je dôležité, nízka cena.

Pri dlhodobom vstupe do krvi môže znížiť hladinu draslíka. Je tiež možný vývoj dyslipidémie. Jedným z vedľajších účinkov diuretík je znížená účinnosť.

Najbežnejšie a účinné diuretiká:

Antagonisty vápnika

Blokátory kalciových kanálov sú často predpisované na prevenciu mŕtvice u starších pacientov. Sú účinné pri patologických zmenách v periférnych krvných cievach. Tieto lieky sú kontraindikované pri atrioventrikulárnej (atrioventrikulárnej) blokáde a srdcovom infarkte.

Najbežnejšie lieky zo skupiny antagonistov vápnika:

Farmakologické činidlá vykazujú vysoký diastolický tlak

Dôvodom zvýšenia "nižšieho" alebo "srdcového" tlaku je zúženie alebo spazmus krvných ciev počas zadržiavania tekutiny v tele. Čísla priamo závisia od stavu stien krvných ciev, t.j. od stupňa ich rezistencie.

Diastolický tlak sa zvyšuje na pozadí nepravidelností v srdci, ako aj patológií nadobličiek a iných žliaz s vnútornou sekréciou. Vysoký nízky tlak, pretrvávajúci dlhý čas, nepriaznivo ovplyvňuje stav myokardu.

Zvýšený nižší tlak je základom pre vymenovanie liekov, ktoré podporujú odstraňovanie prebytočnej tekutiny.

Medzi nimi sú:

Venujte pozornosť: U niektorých pacientov sa preukázali antagonisti vápnika a beta-blokátory (Verapamil, Atenolol, Metoprolol atď.).

Ľudové prostriedky, ktoré sa ukázali ako účinné

Existuje mnoho nástrojov tradičnej medicíny, vynikajúca pomoc pri vysokom tlaku. Domáce opravné prostriedky založené na brezy púčiky, brusnice a koreň sladkého drievka pomáhajú vyrovnať sa s arteriálnej hypertenzie.

Ľudové lieky nie sú náhradou za tradičnú liečbu, ale môžu byť použité len ako dodatočné opatrenie na boj proti vysokému krvnému tlaku. Skôr ako začnete dostávať rastlinné lieky, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom!

recepty:

 1. Vezmite 2 šálky zrelých brusníc a 100 g cukru. Ingrediencie je potrebné brúsiť, dať na pomalý oheň a priviesť do varu. Odporúča sa užívať polovicu pohára trikrát denne pred jedlom.
 2. Vezmite 4 polievkové lyžice rozdrvených listov plantajnu, zalejeme 200 ml vodky alebo liehu na lekársky predpis (70%) a nechajte ho na tmavom mieste 2 týždne, pravidelne triasť. Výsledná tinktúra sa musí filtrovať a odoberať 30 kvapiek trikrát denne pred jedlom.
 3. Vezmite 1 šálku prírodného medu a premiešajte so šťavou z 1 citróna a do zmesi pridajte 200 ml mrkvy a šťavy z repy. Užívajte 3 krát denne po jedle a 1 polievkovú lyžicu. Tento nástroj sa odporúča uchovávať v chladničke.
 4. Nalejte 2 polievkové lyžice. l. zrelé bobule čiernych ríbezlí so pohárom vriacej vody, dajte na sporák a varte 10 minút. Nechajte vývar stáť hodinu a pol a namáhajte. Nástroj sa odporúča vypiť štvrtinu pohára 4 krát denne pred jedlom.
 5. Vezmite 4 polievkové lyžice. l. bobule kalina a rozomelú ich na kašu. Zmiešajte ho s lyžičkou medu, zohrejte veľa na nízkom ohni a nechajte ho variť niekoľko hodín. Take 4 krát denne a 1 polievková lyžica. l.
 6. Vezmite 2 časti sušenej trávy z lesa, lúčneho pelargónie a japonských kvetov Sophora. Pridajte 1 časť z troch prítokov. 1 lyžička Zmes sa mieša s 200 ml vriacej vody a nechá sa 15 minút. Infúzny nápoj horúci na 1 pohár pred spaním.
 7. Vezmite 5 st. l. kvety zlatých fúzy a zalejeme 0,5 litra vodky. Trvať na 2 týždne na tmavom mieste, triasť denne. Kmeň a vziať 1 desseron lyžicu ráno na prázdny žalúdok.
 8. 1 polievková lyžica. l. kôpor semená naliať pohár vriacej vody, nechajte 1 hodinu a kmeň. Infúzia sa užíva trikrát denne, 50 ml.
 9. Zmiešajte 100 g medu s citrónom, nakrájanú na kôre a nasekaný cesnak (5 stredných klinčekov). Zmes sa má podávať v teple 5-7 dní. Take 3 krát denne po dobu 1 lyžičky. Uchovávajte v chladničke v tesne uzavretom obale.
 10. Vezmite 1 polievková lyžica. l. brezy, sušené jahody, harmančekové kvety, bylinky nesmrteľné a ľubovník bodkovaný. 2 polievkové lyžice. l. Kolekcia Nalejte 0,5 litra vriacej vody, nechajte 1 hodinu a namočte. Vypite hotový výrobok 1 pohár denne nalačno.

S vysokým krvným tlakom, liečitelia odporúčajú užívať zmes 200 ml minerálnej vody, pol citrónovej šťavy a lyžice prírodného medu ráno pred raňajkami. Liečba musí pokračovať týždeň.

Na stabilizáciu tlaku hypertenzie pomôže šťava z červených bobúľ rowan. Pijú ho pol šálky na lačný žalúdok.

Odborníci v oblasti tradičnej medicíny odporúčajú utieranie odvarom z lístkov mäty pri vysokom tlaku.

Dobrým nástrojom je aj sladké stolové víno Cahors. Jeho trvať trikrát denne, 2 polievkové lyžice. Nástroj je kontraindikovaný pri ochoreniach pečene a chronického alkoholizmu.

Dobrým liekom na vysoký tlak je zmes obvyklého jogurtu s medom a 2 lyžičky. škorica. Táto zmes sa užíva počas 2 týždňov (dvakrát denne pred jedlom, vždy 100 ml). Kefír zmiešaný so škoricou (1 lyžička prášku na šálku fermentovaného mliečneho výrobku) tiež pomáha zvyšovať tlak.

Vitamínová zmes z repnej šťavy s medom (sú brané v rovnakom pomere) pomáha pri hypertenzii. Je vhodné pridať k nemu šťavu z citrónu, chrenu a mrkvu. Vezmite si nápoj 200 ml dvakrát denne.

Redukčný tlak prispieva k zelenému čaju s pridaním 25-30 kvapiek farmaceutickej tinktúry z nechtíka.

Z hypertenzia pomôcť sušené a nasekané melón kosti. Berú ½ lyžičky. za deň.

Celkový počet zobrazení, 5 dnes

Medzi Ďalšie Články O Embólie